2 aprillil toimus EML üldkoosolek, kus muude tegevuste käigus valisid liikmed järgnevaks 3 aastaks Liidule uue juhatuse.
Valituks osutusid (kandideerimisavalduste esitamise järjekorras):
 
 

Aado Oherd, staaž EML liikmena 30 aastat.
EML-i valitavas uues juhatuses sooviksin tegeleda järgmiste küsimustega:
* et ka tulevikus jätkuks tarutoetuse maksmine.
* esindada EML-i Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukojas ning taimekaitse komisjonis.
* leida noor ning mesindusest huvitatud loomaarst, kes oleks pädev kõikides mesindusalastes küsimustes.   Vajadusel võimaldada täiendkoolitusi ja praktiseerimist nii kodumaal kui Põhjamaades ning mujal.
* osaleda mesinduse igapäevaste probleemide lahendamises ja selle tegevusala arendamises.
 

Aleksander Kilk, staaž EML liikmena 30 aastat.
* Kandideerides Eesti Mesinike Liidu juhatusse sean üldiseks eesmärgiks osaleda EML juhatuse meeskonnatöös jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.
* Koostöös Maaeluministeeriumi ja teiste ametkondadega osalen seadusandlike algatuste koostamisel, esitamisel ja läbirääkimistel mesindust, sealhulgas mesilaste kaitset puudutavates küsimustes.
* Pühendan aega ja tähelepanu koostöö arendamisele EML ja teiste mesindusorganisatsioonide vahel, sealhulgas EML esindajana Eesti Mesinduskogus.
* Aitan kaasa nii EML siseste kui mesindussektori laiapõhjaliste arengu- ja tegevuskavade koostamisele ja elluviimisele.
* Pean oluliseks mesinike teavitamist ja koolitust, osalen EML Koolituskeskuse tegevuse juhtimises ja praktilises mesindusalases koolituses.
* EML teabelevi eesmärkidel aitan kaasa Mesinik-ajakirja ja teiste mesindusala teabematerjalide loomisele ning levitamisele.
* Osalen EML rahvusvaheliste suhete ja koostöö korraldamises erinevatel tasemetel.
* Propageerin ja populariseerin nii mesindust kui mee ja teiste mesindussaaduste laialdasemat kasutamist Eesti elanike hulgas.

 
 
Andrus Ostrov, staaž EML liikmena 9 aastat.
Pean oluliseks meeskonna- ja koostööd EML-i liikmete ja teiste ametkondadega. Osalen EML-i jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel. Pean oluliseks mesinduse kui looduslähedase tegevusala propageerimist, selleks et tuua uusi mesinikke mesindussektorisse.
 
 

 
Ülo Lippa, staaž EML liikmena 25 aastat.
Mesindusega tegelenud olen 44 aastat, Mesinike Liiduga liitusin mõned aastad peale organisatsiooni moodustamist. Olen osalenud 3 revisjonikomisjoni töös ja kahes EML juhatuses.
Kandideerides EML juhatuse liikmeks soovin jätkuvalt panustada Liidu veebilehe toimimisse, samuti rääkida aktiivselt kaasa juhatuse koosolekutel arutledes Liidu tegevustega seonduvaid küsimusi.
 
 
 

Andres Tamla, staaž EML liikmena 12 aastat.
Iseseisev teadlik mesinduse kogemus aastast 2009. Teoreetilised mesinduslikud teadmised on omandatud Olustvere Teenindus- ja Maamajandus koolis, mesinduse erialal. Oman mesinik tase 5 kutsetunnistust ja mesinduse konsulent tase 5 kutset.
Praktilised teadmised on omandatud Soomes suurmesilas töötades (1200+ mesilasperega) ja oma mesila arendamisel Läänemaal. Olen Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige olnud aastast 2015 ning sooviks jätkata panustamist organisatsiooni arengusse. Seni olen tegelenud erinevate projektide koordineerimise ja läbiviimisega. Soov oleks omalt poolt aidata kaasa EML’i kaasajastada.

Comments are closed.