Hea Eesti mesinik.

Pakume võimalust osaleda Eesti mesilaste alamliikide geneetilises uuringus 2023,
mille kirjeldus asub siin.
Palume reageerida võimalikult kiiresti ja enda osalemise soovist teada anda alljärgneval vormil.

Vajadusel helista 53414067 Aivar Raudmets
 
Heade soovidega!
Aivar

Alanud on ühisuuring, mille abil soovitakse välja selgitada ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse (hunt, pruunkaru ja ilves) kolmes Balti riigis. Uuringuga üritame hõlmata võimalikult kõiki huvigruppe saamaks täielikumat ülevaadet inimeste suhtumisest. Mesinikel on oma ameti või hobi tõttu suurem tõenäosus kokku puutuda suurkiskjatega (eeskätt karuga, aga miks mitte ka hundi-ilvesega), mistõttu on mesinike arvamus korraliku ülevaate saamiseks väga oluline. Ühisuuringu tulemused aitavad kaasa suurkiskjate teaduspõhisele majandamisele ning konfliktide vähendamisele suurkiskjate ja inimese vahel. Uuring toimub veebiküsitluse vormis, millele saab vastata alates aprilli algusest ning mis asub siin.
Uuringut viivad läbi Tartu Ülikooli Terioloogia õppetool, Eesti Maaülikooli Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool ning bioloogid Lätist ja Leedust.

Kontakt:
Maris Hindrikson
Tartu Ülikooli terioloogia teadur
mailto:maris.hindrikson@ut.ee

Egle Tammeleht
Tartu Ülikooli terioloogia teadur
egle.tammeleht@ut.ee

Harri Valdmann
Tartu Ülikooli kaasprofessor
harri.valdmann@ut.ee

Head Eesti mesinikud!
 
Kutsume teid osalema jätku-uuringus ja täitma 2021. aasta küsimustikku! Küsimustik suletakse 1. juunil 2021.
Käesoleval sajandil on mesilates suureks probleemiks meemesilasi tabav mesilaspere kollaps ehk mesilaste hukkumise sündroom (inglise keeles colony collapse disorder, CCD), mille põhjuste tervikpilt on veel tuvastamata. Palun andke oma panus ja aidake teadlastel need põhjused välja uurida!
Tärniga tähistatud küsimustele on kohustuslik vastata! Vastuste saatmiseks vajuta nupule „KINNITA“, seejärel saad soovi korral oma vastustega vormi salvestada ja välja printida
 
Oleme IGA Eesti mesiniku vastuse eest väga tänulikud!
Aivar Raudmets

+372 53 414 067
aivar.raudmets@gmail.com


Lugupeetud mesinikud!
Tartu Ülikooli ja mesinike osalusega rahvusvaheline projekt EFFECT palub abi, et koos parendada keskkonnasõbralikke leppeid põllumajanduses ning suurendada mesilaste heaolu ja tootlikkust. Kuna paljud senistest ökomeetmetest on kas kulukad, ebatõhusad, või lihtsalt liiga kitsaste tingimustega, siis on vaja täpsemalt määratleda nende meetmete kitsaskohad, pakkuda välja neile lahendusi ja ka neid praktikas testida.
  Sellepärast on Tartu Ülikooli veebi üles riputatud anonüümsust võimaldav, et saaksite lihtsate valikvastustega kirjeldada oma olukorda, kogemusi ja tulevikunägemusi. Mõned teist täitsid selle küsimustiku lihtsama versiooni mesinike infopäevadel Põltsamaal 2020 suvel, kuid kuna küsimustikku on täiendatud vastavalt saadud tagasisidele, siis palume täita veebiküsimustiku ka kõigil varem paberile vastanuil. Küsitluse täitmine on katsetamisel võtnud aega 10-15 minutit.
  Aktiivse osavõtu korral on plaan tulemusi esitleda juba kevadistel mesinike suurüritustel. Tulemusi on plaan kasutada ka teadusliku töö arendamisel ning maaelu keskkonnameetmete edasisel kujundamisel, sh ka mesilaste tugimeetmete optimeerimisel.
  Kellel on soovi edasiseks personaalseks tagasisideks või huvi osaleda arutluskoosolekutel, saab sinna jätta ka oma kontaktid.
Küsimustikku saab täita sellel aadressil: https://survey.ut.ee/index.php/115872
 
Jaan Liira (PhD)
Taimeökoloogia kaasprofessor
ÖMI botaanika osakond (Lai 40/Ülikooli 17-404)
Tartu Ülikool
+372 5240798 jaan.liira@ut.ee
 

Palume teil osaleda küsitluses, mis uurib mesinike suhtumist uutesse mesilaste tervise töövahenditesse. Uuringu tulemused aitavad paremini aru saada, milliseid uute töövahendite kasutuselevõtmise takistusi leidub mesinike seas. Antud uuring on osa ühest Readingi ülikooli doktoritööst PoshBee projekti raames ning selle täitmine võtab kuni 15 minutit aega. PoshBee projekti toetab Euroopa Liidu Horizon 2020 teadusprogramm. Seda uuringut on välja töötatud, hallatud ja andmed saavad analüüsitud Readingu Ülikooli poolt.
 
Link veebilehele
 
Küsimustik

  COLOSS on rahvusvaheline teadlaste ühendus, mis korraldab iga aasta kevadel küsitluse mesilaste talvekadude ja nende tõenäoliste põhjuste kohta. Saadud andmete põhjal hinnatakse mesilasperede suremuse riski ja mesiniku tegevuse (varroatõrje, rändmesinduse, kärgede asendamise jne.) vahelisi seoseid. COLOSSi epidemioloogia töörühm on koostanud standardiseeritud iga-aastase küsimustiku, millele Eesti mesinikel on olnud võimalus vastata alates 2013 aastast.
 
Küsimustikku on võimalik täita anonüümselt. Siiski on vajalik avaldada oma meiliaadress või telefoninumber, et saaksime vajadusel teile infot saata ja lisaküsimusi esitada.
Teie privaatsuse kaitseks teie isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele. Teie kontaktandmeid kasutatakse üksnes siis, kui ankeedis esitatu vajab täpsustamist. Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Oleme teile koostöö eest väga tänulikud!
 
Küsimustik on avatud 1. maist kuni 1. juunini 2019
Vastamiseks keri veidi allapoole ja varu aega umbes veerand tundi. Tärniga* tähistatud küsimustele on kohustuslik vastata.
 
Aitäh, et leiate aega vastata! :)


Uuring – Mesilaste massiline hukkumine Eestis

Palun anda teada Eesti Mesinike Liidule kui olete kokku puutunud mesilaste massilise hukkumisega sel hooajal.
Põhjuste väljaselgitamise kõrval on hädavajalik saada kokku faktiline informatsioon, kui ulatuslikult toimub suvel mesilaste hukkumine. Seetõttu palume kõigilt lühikest infot (tarude arv, kus lennumesilased hukkusid ja asukoht). Ka neilt, kes ei ole hukkumise järel ametnikke teavitanud. Iga mesilaspere loeb!
Selline info on väga oluline, et saaksime ühiselt seista mesilaste, keskkonna ja inimeste tervise eest.
Garanteerime soovi korral ka anonüümsuse, palume selline soov lisada kirjale. Kirjutada võib info@mesinikeliit.ee või andres@mesinikeliit.ee.
Lugupidamisega
Tegevjuhi kohusetäitja
Andres Tamla
5650 1056